Gmina Szlichtyngowa w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszenia warunków jazdy zamierza kompleksowo wyremontować drogi gminne w ramach zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ul. Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonanie inwestycji planuje się w trzech etapach:

1) I etap - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie inwestycji w terminie do końca I-go półrocza 2020 roku. 

2) w II etapie wyremontowana będzie droga gminna nr 103414F ul. Pułaskiego zlokalizowana na działce o nr ewid. 195, obręb Szlichtyngowa, w terminie od I półrocza 2020 r. do końca 2020 roku. 

3) w III etapie wyremontowana będzie droga gminna nr 103413F - ul. Ogrodowa zlokalizowana na działce o nr ewid. 206 obręb Szlichtyngowa, w terminie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. 

Zakres inwestycji obejmuje remont ulicy Pułaskiego i ul. Ogrodowej w Szlichtyngowie w zakresie: remontu sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy i montażem studni wodomierzowych typu Hydro-Terminal, remont sieci kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodników poprzez ułożenie kostki typu "starobruk wielkopolski" i jezdni poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie trzech warstw asfaltu, w tym ostatniej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno–asfaltowej SMA.

Otrzymane dofinansowanie: 1.322.368,00 zł.

Wartość realizacji zadania: 2.397.600,00 zł.